....Sponsored links....

วันครู
วันครูกำหนดไว้เป็นวันที่ 16 มกราคมเพื่อจะให้ได้สืบสานครูและระหว่างกับลูกศิษย์ เพื่อให้ได้ตระหนักการจัดงานวันครูอาจจะจัดที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยตามท้องถิ่นของเราเอง ซึ่งถ้ามาดูความหมายของครูอาจจะเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ของชาติเพื่อให้เกิดทรัพกรมนุษย์ให้สมบูรณ์ในด้านความรู้ สติปัญญาของลูกศิษย์ ซึ่งในทุกปีทางคุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำเพื่อจะประชุมและนัดหมายและไขข้องใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครูและนักเรียนเพื่อให้ได้เข้าใจในวันนี้ อนุสรณ์เรื่องครูที่สำคัญอาจจะมีเช่น กลอนในวันครู หนังเกี่ยวกับครู หนังสือเกี่ยวกับครูตัวอย่าง สิ่งก่อสร้างเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนหรือครูรุ่นหลังๆได้เป็นแรงบันดาลใจกันถ้าจะมาเป็นครูในอนาคตในวันนี้ จะมีพิธีการไหว้ครูที่สืบประเพณีกันมา โดยนักเรียนหรือนักศึกษาจะจัดพานพุ่มให้สวยและประดับสิ่งให้สวยงามเมื่อมาถึงในวันงานก็จะไหว้ครูกัน ซึ่งครูนับเป็นบุคคลที่มีวิชาความรู้ ประสบการ์ณการสอนและถ่ายทอดถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ท่านเป็นผู้ให้ชีวิตต่อจากพ่อแม่และให้ความรักแก่ลูกศิษย์ในยามการเรียนรู้ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมที่เราได้เข้าร่วมในการเรียนเพื่อได้รับการถ่ายทอดวิชาให้เป็นคนมีปัญญาได้ นับว่าวันครูอาจจะได้เข้าใจถึงผู้เสียสละอย่างยิ่ง ลูกศิษย์และนักเรียนควรกราบเท้าเพื่อเป็นการเคารพและให้ความรักแด่ครูของเราทุกคนที่ท่านได้สละความรู้และเวลากำลังกายใจเพื่อให้ลูกศิษย์เป็นคนดีได้ในอนาคต

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม