....Sponsored links....

วันสารทไทย
ซึ่งวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นเทศกาลทำบุญเดือน 10 ของไทย การทำบุญวันสารทมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ครั้งก่อนศาสนาพราหมณ์แพร่เข้ามาในไทย ทำให้คนไทยได้รับประเพณีนี้มาด้วยด้วยกิจกรรมหลักที่ทำกันในเมืองไทยก็จะมีกิจกรรมต่างๆคือโดยจากที่ชาวบ้านนำขนมกระยาสารทไว้แจกจ่ายให้ตามหมู่บ้าน เพื่อทำให้ได้พบปะกัน แสดงความเคารพ และอปจายนธรรม แสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ  จากประวัติวันสารทไทยก็เป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างช้านานทำให้คนไทยได้รับอิทธิพลมา การทำบุญสารทนั้น เป็นการทำบุญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชพันธุ์ และพืชพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไป ในแต่ละภาคของไทยก็จะมีกิจกรรมในวันสารทไทยแตกต่างกันออกไป กิจกรรมก็จะแตกต่างกันการกำหนดของ ภาคกลาง กำหนดในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10  ภาคใต้ กำหนดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันรับตายาย และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันส่งตายาย และของชาวมอญ กำหนดวันขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 11 และโดยการตักบาตรที่แตกต่างๆคือ ตักบาตรน้ำผึ้งที่มีเฉพาะชาวไทยมอญ การทำบุญตักบาตรในวันสารทไทยนั้น มีความเชื่อว่า เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  กิจกรรม ของวันสารทไทย คือ ขนมกระยาสารท ไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ถือศีล ปล่อยนกปล่อยปลา  การแสดงความกตัญญูกตเวที ความเอื้อเฟื้อให้แก่เพื่อนบ้าน ถือเป็นการผูกมิตร แสดงความเคารพแก่ผู้หลักผู้ใหญ่  การบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม