....Sponsored links....

วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุก ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้  วันข้าราชการพลเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้า ราชการ และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่  เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้ บริการ เสียสละ และอุทิศตน 2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการ 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆของส่วนราชการกับการให้บริการประชาชน 4. เพื่อส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น ข้าราชการกระทำความดี 5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นที่ยอมรับของข้าราชการและประชาชน โดยทั่วไป  และในทุกปีก็จะมี พระบรมราโชวาทในวัน วันข้าราชการพลเรือน  และพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือ

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม