พระกรณียกิจพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) ครูสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน

962856

แนวปฏิบัติในการฝึกสมาธิหรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “สอนกัมมัฏฐาน” ในส่วนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) ทรงสนพระทัยในการฝึกปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติกัมมัฏฐานตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเปรียญ

ผู้ที่เป็นครูกัมมัฏฐานของพระองค์ คือ “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์” พระอุปัชฌาย์ของพระองค์

ทรงเล่าว่า ครั้งหนึ่ง เมื่อสมัยที่ยังทรงเป็นพระเปรียญอยู่และกำลังสนพระทัยในการศึกษาภาษาต่างๆ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า มีรับสั่งให้เฝ้าและตรัสถามว่า “กำลังเรียนใหญ่หรือ อย่าบ้าเรียนมากนัก หัดทำกัมมัฏฐานเสียบ้าง”

รับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าดังกล่าว เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงถือว่าเป็นเสมือน พระบัญชา และเป็นเหตุให้พระองค์ทรงสนพระทัยในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ทรงถือว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นครูวิปัสสนากัมมัฏฐานพระองค์แรกของพระองค์

การปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นประเพณีนิยมในพระสงฆ์คณะธรรมยุต สืบเนื่องมาแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชอยู่

โดยขณะยังทรงผนวช ได้รื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นด้วยการเอาพระทัยใส่ในการศึกษาวิปัสสนาธุระ คือ การฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจ และทรงแนะนำศิษยานุศิษย์ให้เอาใจใส่ศึกษาปฏิบัติเช่นกัน

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ เพราะทรงถือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่า พระภิกษุสามเณร มีธุระ คือ หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ 2 อย่าง คือ 1.คันถธุระ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ เพื่อให้มีความรู้พระธรรมวินัย 2.วิปัสสนาธุระ คือ การศึกษาอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปัสสนา เพื่อให้รู้แจ้งในธรรม และกำจัดกิเลสออกจากจิตใจ

สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สนใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน แต่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสำนักวัดป่า ก็สามารถปฏิบัติได้โดยปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “แม้จะอยู่ในบ้านในเมือง ก็ให้ทำสัญญา คือ ทำความรู้สึกกำหนดหมายในใจว่าอยู่ในป่า อยู่ในที่ ว่าง อยู่ในที่สงบ ก็สามารถทำจิตใจให้ว่างให้สงบได้”

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักดังกล่าวนี้ ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกัมมัฏฐานในเมือง และเมื่อทรงมีโอกาส ก็จะเสด็จจาริกไปประทับ ตามสำนักวัดป่าในภาคอีสานชั่วระยะเวลาหนึ่งเสมอมา

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงรับภาระการสอน กัมมัฏฐานดังกล่าวสืบมา โดยมีกำหนด สอนในตอนค่ำของวันพระและวันหลังวันพระ (สัปดาห์ละ 2 วัน) ตลอดมาไม่ขาดสาย เป็นเหตุให้การศึกษาและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไปทางหนึ่ง

กล่าวคือ การสอนเริ่มเมื่อเวลา 19.00 น. พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ผู้ร่วมฟังการสอน ทำวัตรสวดมนต์แล้วพระอาจารย์เริ่มกล่าวอบรมธรรมปฏิบัติ จบแล้วพระสงฆ์ 4 รูปสวด พระสูตรที่แสดงหลักปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนา สวดทั้งภาคบาลีและแปลเป็นไทย เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติ ตอนหนึ่งจบแล้ว นั่งสงบฝึกปฏิบัติจิตใจตามเวลาที่กำหนด จบแล้ว สวดบทที่พึงพิจารณาเนืองๆ และแผ่ส่วนกุศลเป็นจบ การสอนในวันนั้น

หลักการสอนสมาธิหรือการสอนกัมมัฏฐานนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงดำเนินตามหลักสติปัฏฐาน คือการกำหนดจิตพิจารณาอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต และในธรรม อันเป็นหลักใหญ่หรือหลักสำคัญในการฝึกอบรมจิตหรือฝึกปฏิบัติสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้

วิธีปฏิบัติหรือฝึกทำสมาธินั้น มีมากมายหลายวิธีสุดแต่ความสะดวกหรือความชอบ ที่เรียกว่าเหมาะกับจริตของผู้ปฏิบัติ

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสรุปตามหลักสติปัฏฐานว่า โดยสรุปแล้วการทำสมาธิมี 2 วิธี

วิธีที่หนึ่ง คือการหยุดจิตให้อยู่ในตำแหน่งอันเดียว ไม่ให้คิดไปในเรื่องอื่น เช่นการกำหนดจิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ที่เรียกว่าวิธีอานาปานสติ

วิธีที่สอง คือ พิจารณาไปในกายอันนี้ กำหนดพิจารณาดูกายแยกให้เห็นเป็นอาการหรือเป็นส่วนต่างๆ เช่น แยกให้เห็นเป็นอาการ 32 เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติสมาธินั้น เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสรุปว่ามี 2 อย่าง คือ

(1) ทำสมาธิเพื่อแก้อารมณ์และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ความรัก ความโกรธ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อหน้าที่การงานหรือการศึกษาเล่าเรียน เมื่อจะทำให้อารมณ์หรือกิเลสดังกล่าวนั้นสงบลงได้ จึงต้องใช้สมาธิคือการหัดเอาชนะใจ ทำใจให้สงบจากอารมณ์ดังกล่าวนั้น

(2) ทำสมาธิเพื่อฝึกใจให้มีพลัง คือ พลังตั้งมั่น พลังรู้มากขึ้น เช่นเดียวกับร่างกายจะแข็งแรง ก็ต้องมีการฝึกออกกำลังกาย จิตใจจะมีพลัง ก็ต้องมีการฝึกหัดทำสมาธินอกจากการสอนดังกล่าวแล้ว

เรื่องดังกล่าวนี้ แม้จะเป็นเพียงหลักการฝึกปฏิบัติง่ายๆ แต่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงทรรศนะและความลึกซึ้งของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิ หรือปฏิบัติกัมมัฏฐานได้เป็นอย่างดี

Porsche Panamera S หรูมาก

171702

รถยนต์ Porsche Panamera S สร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบ ผสานรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย ตอบสนองทุกความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวพร้อมเปิดมุมมองที่กว้างไกลให้กับผู้ใช้งาน ให้โดดเด่น สง่างาม ทุกเส้นสายแห่งดีไซน์ พร้อมระบบความปลอดภัยอย่างครบครัน ครบครันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สู่อีกขั้นแห่งความสำเร็จที่สะท้อนตัวตนของคุณอย่างแท้จริง

รถยนต์ Porsche Panamera S ตัวนี้จะมาในราคา 14,300,000 บาท รอให้คุณมาเป็นเจ้าของกันอยู่นะคะ

รูปภายนอกของรถยนต์ Porsche Panamera S

ภายนอกได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อการทรงตัวทีดีในการขับเคลื่อน ซึ่งทุกขั้นตอนการออกแบบดีไซน์เป็นการจัดการที่ยอดเยี่ยมเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สนุกสนานในการขับขี่ และการประหยัดน้ำมัน สู่ทุกการขับขี่ที่ราบรื่นคล่องตัว มีการใส่ใจในโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ช่วยเพิ่มความมั่นคงของตัวรถในขณะขับขี่ ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยำ โลดแล่นได้อย่างอิสระตามความต้องการเลยค่ะ

ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานเหนือระดับ ตอบรับการใช้งานอย่างครบครัน เติมความสุขให้ทุกคนได้อย่างเหนือความคาดหมาย มีโหมดการขับขี่ที่ช่วยเพิ่มความสนุก และการตอบสนองที่เร้าใจในทุกการขับขี่ ห้องโดยสารสไตล์สปอร์ต พร้อมเบาะนั่งโอบกระชับ เพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางด้วยความสบายที่เหนือชั้น ลงตัวด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบ ผสานรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย ตอบสนองทุกความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวพร้อมเปิดมุมมองที่กว้างไกลให้กับผู้ใช้งานค่ะ

รถยนต์ Porsche Panamera S มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 6 สูบเรียงนอน ขนาด 2997 ซีซี ให้กำลังสูงถึง 420 แรงม้า ที่ 6000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 520 นิวตันเมตร ที่ 1750-5000 รอบต่อนาที ระบบเกียรอัตโนมัติ Porsche Doppelkupplung (PDK) ให้อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน 5.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 287 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ออกใหม่ Ford F-150 Limited 2016 แกร่ง หรูหรา ตามสไตล์ Ford

capture-20160817-170646

นับวันความต้องการในการใช้รถยนต์ก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าราคาสินค้าและเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเรื่องความสะดวกสบายก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับ สำหรับรถ Ford ที่ออกมากันใหม่ในวันนี้ทีเราทีมงานรถใหม่ ได้นำมาแนะนำก็คือ Ford F-150 Limited 2016 รุ่นล่าสุดที่มีความแข็งแกร่ง หรูหรา ประหยัดน้ำมมัน เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของบ้านเราครับ แต่งตัวรถให้ดูสวยหรูด้วชุดแต่งล้ออัลลอยสีดำขนาดใหญ่ 19 นิ้ว พร้อมคำว่า Limited เสริมด้วยฝากระโปรงหน้า กระจังหน้าโครเมี่ยมออกแบบใหม่ กันชนหน้าใหม่ส่งรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ ส่วนของทางด้านหลังติดตั้งคิ้วตกแต่งขนาดใหญ่พร้อมชื่อ Limited กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถติดตั้งสัญญาณกะระยะจอดรถด้านหลัง และปลายท่อไอเสียโครเมี่ยมเป็นออฟชั่นมาตราฐานของทาง Ford F-150 Limited 2016 เขาละครับ ส่วนของห้องโดยสารภายในยิ่งดูสวยหรูกันใหญ่เลยครับด้วยชุดแต่งหนังระดับ Luxury พร้อมแผ่นป้ายสัญลักษณ์รุ่น F-150 Limited ติดบนกล่องคอนโซลกลาง หน้าปัดบอกความเร็วเป็นแบบเข็มสีฟ้าสวยงามสดใส ลำโพงกว่า 10 จุดจากค่ายดังอย่าง Sony ในส่วนของเครื่องยนต์เป็นแบบ EcoBoost ขนาด 3.5 ลิตร V6 ให้กำลังสูงสุด 365 แรงม้า แรงบิดสูงสุดที่ 420 ปอนด์/ฟุตจับคู่กับระบบเกียร์ออโต้ 6 สปีด พร้อมเทคโนโลยี Pro Trailer Backup Assist system สีตัวรถก็จะมี สีน้ำเงิน สีดำ สีขาว ฤดูหนาวปลายปีนี้อเมริกาวางขายแล้วครับ สำหรับเมืองไทยเราก็รอกันก่อนครับเดี๋ยวมีแน่นอน